ODL
Siirry ajankohtaisiin

Jalkautuva työhönvalmennus sosiaali- ja terveysalan työvoimapulan apuna

Sote-alan arki on usein selviytymistä päivästä toiseen, eikä työvoimapula tule helpottumaan lähivuosina. SoteStartin asiantuntijat kertovat, kuinka jalkautuva työhönvalmennus toimii ensimmäisen vaiheen ratkaisukeinona akuuttiin työvoimapulaan.

Jalkautuva työhönvalmennus tukee marginaaliin jääneitä työnhakijoita

SoteStartti-hankkeessa olemme rakentaneet asiakkaillemme moninaisia polkuja sosiaali- ja terveysalalle sekä kasvatus- ja ohjausalalle tekemällä tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja työyhteisöjen kanssa. Olemme kuitenkin huolissamme siitä, miten nuoret, työelämän ulkopuolella olevat ja maahanmuuttajat saadaan vastaamaan alojen työvoimapulaan ilman riittävää tukea. Kovat kielitaitovaatimukset vaikeuttavat maahanmuuttajien kouluttautumista sekä työllistymistä sotealalle ja negatiivinen julkisuuskuva aiheuttaa epävarmuutta nuorille. Sote-alan vaatimukset ja odotukset itseohjautuvuudesta, vastuullisuudesta, rohkeudesta, joustavuudesta ja hyvästä työkykyisyydestä ovat kovin suuret.

Jalkautuvina työhönvalmentajina olemme mahdollistaneet sote- ja kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille alaan tutustumisen turvallisesti ja tuetusti aidossa työympäristössä. Työhönvalmentajan mukana olo on tuonut asiakkaille turvallisuuden tunnetta ja vapautta osallistua käytännön työhön ilman kiirettä tai vaatimusta itseohjautuvuudesta. Työpaikoilla olemme itse toimineet ohjaajina, joten työhön tutustuminen ei ole vienyt työpaikan henkilökunnan resurssia, vaan pikemminkin rikastuttanut työyhteisöjen arkea. Jalkautuva työhönvalmennus on mahdollistanut konkreettisen kokemuksen siitä, millaista alan työ on ja sopisiko ala itselle. Maahanmuuttajataustaisten, nuorten, alan vaihtajien sekä pidempään työelämän ulkopuolella olleiden ohjaaminen sotealan koulutuksiin ilman minkäänlaista näkemystä käytännön työstä voi olla jopa resurssien tuhlausta. On hyvä saada kurkistaa alan työpaikkoihin, nähdä arjen työskentelyä tuetusti ja samalla rakentaa vahvempaa pohjaa alalle työllistymiseen ja opintojen aloitukseen, jotta vältyttäisiin opintojen keskeytymiseltä.

Yksilöllisen ohjauksen tuella opintoihin ja työpaikkoihin

Jalkautuvina työhönvalmentajina olemme tehneet yhteistyötä sotealan oppilaitosten kanssa. Olemme etsineet opiskelijoiden tavoitteisiin ja elämäntilanteeseen sopivia työssäoppimispaikkoja ja jalkautuneet niille, olemme räätälöineet työtunteja kevyemmiksi ja valmentaneet opiskelijoita näyttöviikoille. Rauhallinen keskustelutuokio ja ajatusten vaihto ennen työssäoppimisjakson alkua tai saattoapu työpaikalle ovat olleet opiskelijoille tärkeitä. Pienikin lisäresurssi ja tuki oppilaitoksen tuen rinnalla on auttanut opintojen etenemisessä ja ehkäissyt opintojen keskeytymistä. Opiskelijoiden haasteet ovat moninaisia – autisminkirjo, mielenterveyden ja jaksamisen haasteet sekä suomen kielen taitoon liittyvät haasteet. Jalkautuva työhönvalmennus on tukenut näiden haasteiden äärellä sekä opiskelijoita että työyhteisöjä.

Jokainen asiakas on erityinen ja jalkautuvina työhönvalmentajina olemme lisänneet työyhteisöjen ymmärrystä moninaisuudesta. Työyhteisöt ovat nähneet, että osa alalle haluavista tarvitsee enemmän kiireetöntä ohjausta ja tukea. Olemme työhönvalmentajina avanneet ovia, jotka eivät ole avautuneet asiakkaan omasta yrityksestä huolimatta. Esimerkkinä sairaanhoitajaksi opiskeleva maahanmuuttaja, joka oli hakenut osa-aikatyötä opiskelun rinnalle jo puolen vuoden ajan. Hän oli lähettänyt lukuisia hakemuksia eri rekrytointikanaviin, mutta mikään ei ollut tuottanut tulosta. Ulkomaalainen nimi tai heikolla kielitaidolla kirjoitettu työhakemus voi työnantajasta tuntua haasteelta, sillä työntekijä saattaa tarvita tuetumpaa ohjausta ja perehdytystä, kuin työpaikalla voidaan ja osataan tarjota. Työhönvalmentajan avustuksella asiakas kuitenkin löysi sopivan työpaikan.

Olemme työhönvalmentajina toimineet asiakkaiden suosittelijoina ja kontaktoineet työpaikkoja yhdessä asiakkaan kanssa. Motivaatiota työn tekemiseen asiakkailla kyllä olisi, mutta työn saanti voi jäädä kiinni järjestelmien haasteellisuudesta. Pelkästään sotealan työnhakukanavien määrä on suuri ja erilaiset tietojärjestelmät hankalia käyttää, niiden löytämisessä ja käytössä asiakkaat ovat tarvinneet meidän työhönvalmentajien ohjausta.

Valmennuksesta ratkaisuita, rohkeutta ja positiivisuutta työnhakuun

Aina pelkkä työpaikan saaminen ei kuitenkaan riitä. Olemme työhönvalmentajina selvittäneet asiakkaille mahdollisuutta palkkatukeen, oppisopimusopiskeluun ja ohjanneet asiakkaita verokortin hankinnassa. Jalkautuvina työhönvalmentajina olemme ohjanneet asiakkaita myös muiden työhön liittyvien asiakirjojen kanssa ja rakentaneet yhteyttä esihenkilön, työyhteisön ja uuden työntekijän välille. Asiakirjojen syöttäminen työpaikan sähköisiin järjestelmiin tehdään usein jo ennen työsuhteen aloitusta ja työsopimuskin voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Asiakkaamme ovat tarvinneet työhönvalmentajan ohjausta ymmärtääkseen, mitä työsopimus pitää sisällään, millaisia etuja työsuhde tarjoaa ja mitkä ovat työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

Sote-alan työpaikoilla olisi tarpeellista kuvata auki työyhteisön eri työrooleja. On olennaista tietää, mitkä kaikki asiat kuuluvat omiin työtehtäviin, jotta voi tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Jalkautuva työhönvalmennus on ollut osaltaan sanoittamassa näitä ohjeita ja rooleja sekä tukenut esihenkilöiden työtä. Työntekijän on myös tärkeää tietää, millainen on esihenkilön rooli työyhteisössä, missä tilanteissa esihenkilön puoleen tulisi kääntyä ja millä tavoin häneen ollaan yhteydessä. Selkeät ohjeet ja työnkuvaukset mahdollistavat työntekijän onnistumisen ja vahvistavat minäpystyvyyttä.

Työvoimapulaan vastaaminen ei tarkoita vain työvoiman löytämistä, vaan se tarkoittaa myös pitovoiman vahvistamista. On tarpeellista tehdä näkyväksi alan hyviä puolia ja vahvistaa työpaikkojen ohjaus- ja perehdytyskäytänteitä. Jalkautuvina työhönvalmentajina olemme tukeneet asiakkaita kiinnittymään työhön ja opintoihin sekä tukeneet asiakkaiden ammatillisen identiteetin vahvistumista. Olemme tukeneet myös työyhteisöjä ja esihenkilöitä kehittämään perehdytyskäytänteitä paremmiksi. Tarvitaan enemmän aikaa ja resursseja uusien työntekijöiden vastaanottamiseen, perehdyttämiseen ja ohjaamiseen. Näihin tarpeisiin työyhteisöissä voi osaltaan vastata jalkautuva työhönvalmentaja.

four colleagues smiling

Kuvassa SoteStartissa työskennelleet työhönvalmentaja Regina Yarotskaya, projektipäällikkö Kirsi Timonen sekä työhönvalmentajat Heli Lämsä ja Ulla Teppo.

Lue lisää SoteStartissa toteutetusta ryhmätoiminnasta täältä ja yksilöohjauksesta täältä.