ODL
Merke – merkityksellistä elämää

Merke-hankkeessa kehitettiin matalan kynnyksen toimintamalleja hyvinvoinnin ja osallisuuden lisäämiseksi.

Olkkaritoimintaa ja yksilöohjausta

Merke-hankkeella tavoiteltiin merkityksellistä elämää ja mielekästä arkea, syrjäytymiskehityksen pysäyttämistä ja hyvinvointierojen lieventämistä sekä työllistettävyyden parantamista.

Tavoitteena oli matalan kynnyksen palvelujen avulla vahvistaa osallistujien arkipäivän toimintakykyä, sosiaalisen vuorovaikutuksen edellytyksiä ja elämänhallintaa sekä lisätä  osallisuutta ja luoda edellytyksiä jatkopoluille.

Merken olkkaritoiminta oli toiminnan ydin. Se toimi Oulun ydinkeskustassa ODL:n tiloissa Isokadulla. Toimintamalli perustui olkkarin säännölliseen viikko-ohjelmaan, jonka teemat liittyivät voimavaroihin, elintapoihin ja terveyteen, ulkoiluun ja kehonhuoltoon, arkeen ja elämän monimuotoisuuteen, kulttuuriin ja luovuuteen. Vierailut ja retket olivat olennainen osa vuosisuunnitelmaa. Asiakkaat osallistuivat myös viikko-ohjelman sisällön suunnitteluun ja osin toteutukseenkin.

Henkilökohtaisissa tapaamisissa tuettiin, autettiin ja rakennettiin jatkopolkuja. Tapaamisten sisältöä tai määrää ei ennalta määritelty, vaan ne räätälöitiin kunkin osallistujan tarpeen mukaiseksi. Aiheet vaihtelivat elämäntilanne-keskusteluista tarvittavien dokumenttien etsimiseen, tekemiseen ja työn sekä koulutuksen hakemiseen.

Korona-aikaan vastasimme nopeasti ja joustavasti digitaalisin ratkaisuin ja yhdistimme digitaalisia sekä fyysisiä palveluja erilaisin kokoonpanoin. Etäpalveluitamme olivat Merke Chat, virtuaalinen Merken etäolkkari ja henkilökohtaiset etävastaanotot.

Hanke oli kohdennettu 18–65-vuotiaille oululaisille työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville henkilöille, jotka tarvitsivat palveluja  pitkäaikaistyöttömyyden, heikentyneen työkunnon tai arjen hallintaan liittyvien haasteiden vuoksi. Hankkeeseen osallistui 160 henkilöä.

Vaikuttavia tuloksia

Jatkosijoittumisia kirjattiin yhteensä 74 kpl 54 henkilöllä (33 %). Asiakkaat sijoittuivat kuntouttavaan työtoimintaan (8), työkokeiluun (9), palkkatuettuun työsuhteeseen (5), koulutuksiin (17), työvoiman palvelukeskukseen (3), hyve-palveluihin ja Kelan palveluihin (17), tuettuun työtoimintaan (1) ja töihin avoimille työmarkkinoille (14). Osalla oli useampia sijoittumisia.

Asiakkaat kokivat positiivisia laadullisia vaikutuksia. He kertoivat päivärutiinien ja arkirytmin parantumisesta. Sosiaaliset suhteet lisääntyivät ja he saivat uusia ystäviä, myös aktiivisuus ja liikkuminen lisääntyivät. He kertoivat paremmasta mielestä ja motivaation heräämisestä sekä uuden tekemisen mahdollisuuksien lisääntymisestä. Monelle oma polku selkiytyi ja itsensä hyväksyminen lisääntyi. Asiakastyytyväisyys oli koko hankeajan hyvää tasoa 4,5/5 ja suositteluindeksi oli 98%. Asiakkaiden kokemat vaikutukset korreloivat hyvin hankkeemme tavoitteisiin.

Hankkeen päärahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR/TL5) ja valtion rahoitus. Oulun kaupunki ja hankkeen toteuttajat osallistuvat myös hankkeen rahoitukseen.

Hankkeen yhteystiedot

Ulla Kaipainen
Projektipäällikkö
Jaana Ukonaho
Palvelupäällikkö