ODL
Siirry sivulle ODL työnantajana

Työhönvalmentajat, Työpajoilta työelämään -hanke

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr (ODL) on jo vuodesta 1896 saakka vaikuttanut pohjoissuomalainen diakonian tekijä. Olemme tukena elämän solmukohdissa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Kehitämme ja tutkimme, vakiinnutamme uusia tapoja toimia. Tarjoamme merkityksellisiä, monipuolisia työpaikkoja ja panostamme erinomaiseen työntekijäkokemukseen. Olemme vakavarainen, vastuullinen ja luotettava työnantaja. Toimintomme ovat laatu- ja ympäristösertifioituja ja meillä on Yhteiskunnallinen yritys –merkki. Lisätietoja: www.odl.fi

ODL hakee kahta työhönvalmentajaa Työpajoilta työelämään -hankkeeseen (ESR+).

Työhönvalmentajan tehtäviin kuuluu yksilöllisen ja ryhmämuotoisen ohjauksen tarjoaminen työnhakija-asiakkaille sekä heidän valmentaminen kohti opintoja ja työmarkkinoita. Tehtävässä keskeistä on myös työnantajien ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö.

Työpajoilta työelämään -hankkeen tavoitteena on ratkaista eri syistä ja eri kohderyhmille kohdentuneita pitkäaikaistyöttömyyteen liittyviä ongelmia erilaisin käytännönläheisin toimenpitein. Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, osatyökykyiset, maahanmuuttajataustaiset sekä muut heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseen tai työllistymistä edistäviin palveluihin kiinnittymiseen. Hankkeen määrällisenä tavoitteena on tavoittaa ja palvella 270 haastavassa työmarkkinatilanteessa olevaa työhakijaa, joista 60%:lle löytyy hankkeen avulla mielekäs jatkopolku joko työllistymisen, kouluttautumisen tai muun työelämään suuntaavan palvelun saralla.

Hankkeen tehtävänä on tarjota kohderyhmälle konkreettisia mahdollisuuksia oman työllistymis- tai koulutuspolun löytämiseksi tai sillä etenemiseksi. Hankkeen toiminta on jaettu neljään työpakettiin, joita ovat:

  1. Etsiä, löytää, kehittää ja kokeilla ODL Starttipajoilla erilaisia räätälöityjä polkuja kohderyhmän työllistymisen ja kouluttautumisen edistämiseksi ja nopeuttamiseksi
  2. Kehittää ja monipuolistaa ODL Starttipaja toimintaa erilaisten työnhakijoiden tarpeisiin vastaamiseksi. Uutena toimintona osana tätä työpakettia suunnitellaan ja pilotoidaan Green Care -työpajaa, joka monipuolistaa olemassa olevien ODL työpajojen toimintasisältöjä.
  3. Kehittää työnantajayhteistyötä työpajoilta kohti avoimia- ja välityömarkkinoita
  4. Kehittää osaamisen tunnistamista ja opinnollistamista osana erilaisia työllistymisjaksoja ja toimenpiteitä

Työhönvalmentajat (2 tehtävää) toteuttavat hankkeessa kohderyhmän parissa tehtävää asiakastyötä. Työhönvalmentajan tehtäviin kuuluu yksilöllisen, voimavaralähtöisen ja ratkaisukeskeisen etä- ja lähiohjauksen keinoin toteutettavan ohjauksen tarjoaminen asiakkaille sekä ja asiakkaiden valmentaminen kohti opintoja tai työmarkkinoita. Lisäksi tehtävässä olennaista on erilaisten työnantajien ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö ja asiakkaiden poluttaminen näille tahoille.

Työhönvalmentajat suunnittelevat ja toteuttavat tarvittaessa yhdessä projektikoordinaattorin kanssa asiakaskunnan tarpeista nousevia ryhmämuotoisia valmennuksia ja ryhmätoimintoja (esim. tuetut työnhakuryhmät, opinnollistamisen ja oppimisen tukiryhmät). Työhönvalmentajat toimivat harjoittelijoiden, työkokeilijoiden ja palkkatuella/oppisopimuksella työllistettävien asiakkaiden ohjauksen ja tuen avainhenkilöinä asiakkaiden työpaikoilla ja etsivät sekä tukevat asiakkaita erilaisten jatkopolkujen löytymisessä ja toteutumisessa käytännön tasolla. Työhönvalmentajat osallistuvat asiakastyötä koskevan raportointitiedon tuottamiseen sekä hankkeen kehittämistehtävien sisältöjen tuottamiseen omasta roolistaan käsin. Työhönvalmentajat toimivat hankkeessa tuetun työllistymisen ja työelämän asiantuntijoina sekä jalkautuvat aidosti asiakkaiden työ- ja opiskelupaikoille heidän tukenaan, varmistaen jaksojen onnistumisen. Lisäksi työhönvalmentajan tehtävään sisältyy tiimityöskentely hankkeen sisäisesti sekä laajemmin ODL Säätiön muiden hankkeiden ja palvelutoimintojen välillä.

Yhtenä toimintakokonaisuutena työhönvalmentajien työhön sisältyy uuden ns. Green Care -työpajatoiminnan suunnittelu, toteutus ja pilotointi osana hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita ja toimenpiteitä. Green care -työpajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä työpajatyyppistä toimintaa, jossa hyödynnetään esim. erilaisia luontoon ja ympäristöön, eläinavusteisuuteen tai kiertotalouteen liittyviä menetelmiä tai toimintaympäristöjä. Työpajatoiminnan sisältö ja toteutus suunnitellaan osaksi muita olemassa olevia ODL:n pajatoimintoja.

Työhönvalmentajan tehtävässä edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai muulla tavoin tehtävään soveltuvaa ja osoitettua ammatillista osaamista. Lisäksi edellytämme vahvaa työllisyyden edistämisen asiantuntijuutta ja uravalmennusosaamista. Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta kokemus työhönvalmennuksellisista palveluista ja menetelmistä sekä erilaisten työllistymistä edistävien asiakastyön palvelupolkujen toteuttamisesta sekä erilaisten työnantajien kanssa tehdystä yhteistyöstä on keskeistä. Eduksi katsotaan luontoon ja ympäristöön liittyvä tietotaito, jota voidaan hyödyntää osana asiakastyötä sekä hanke- ja projektityöstä kertynyt kokemus ja osaaminen. Tehtävää jo aiemmin hakeneet otetaan edelleen huomioon rekrytointiprosessissa.

Hakuaika päättyy 27.3.2023 klo 12.

Yhteystiedot

Saila Lehto
Palveluvastaava