ODL
Siirry ajankohtaisiin

Terveisiä ODL Startti hoivasta!

Kaikki me olemme tietoisia sosiaali- ja terveysalan nykyisistä haasteista. Alan veto- ja pitovoima on hiipunut, työntekijöiden jaksaminen on usein äärirajoilla ja työvoimaa siirtyy toisaalle resurssien riittämättömyyden vuoksi.

Avustavan henkilökunnan lisäämisestä toimialalle puhutaan paljon, jotta hoitohenkilökunnan työpanos saataisiin kohdennettua hoitotyöhön. Koska ODL haluaa osaltaan kantaa yhteiskuntavastuuta meille kaikille niin tärkeän alan tulevaisuudesta, ODL Startin kuntouttava työtoiminta täydentyi syksyllä 2021 Hoivapaja-työtoimintapisteellä. ODL Startti koostuu yhteensä kuudesta työpajasta, joilla voi tutustua eri alojen työtehtäviin esimerkiksi kädentaitojen, keittiötoiminnan tai tietokoneiden parissa työskennellen.

Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakkaat voivat opetella erilaisia työelämä- ja opiskelutaitoja, harjoitella ja kokeilla eri alojen työtehtäviä sekä saada tukea esimerkiksi elämänhallintaan. Asiakkaat ovat oululaisia työttömiä henkilöitä ja ohjautuvat toimintaan esimerkiksi kaupungin sosiaalipalveluiden tai työllisyyden kuntakokeilun kautta.

Hoivapaja on sosiaali- ja terveysalan työpiste, jossa asiakas pääsee opettelemaan sosiaali- ja terveysalan avustavia työtehtäviä ja tutustumaan alan erilaisiin vaihtoehtoihin. Toiminnassa painottuu lisäksi omaan jaksamiseen ja itsestä huolehtimiseen liittyvät teemat. Hoivapajalla tuetaan alasta kiinnostuneita asiakkaita kohti tavoitettaan alan koulutukseen tai työhön. Tällä pyritään osaltaan vastaamaan alan työvoimapulaan ja kohtaanto-ongelmaan. Keskeistä on tarjota matalan kynnyksen toiminto, jossa asiakas pääsee kokeilemaan sosiaali- ja terveysalan avustavia työtehtäviä ja selkeyttämään omaa ammatinvalintaansa.

Hoivapajan viikko-ohjelma rakentuu niin, että jokaisena työpäivänä on oma teemansa. Maanantaisin on seinätön työpäivä, jolloin työskennellään avustavissa työtehtävissä sosiaali- ja terveysalan oikeissa työpaikoissa. Yhteistyökumppaneina ovat toimineet Hanhilehdon toimintakeskus sekä Kangaspuiston päiväkoti.

Tiistaisin on keittiöpäivä, jolloin valmistetaan lounasta Startin asiakkaille. Keskiviikon ohjelmaan on kuulunut monenlaista; ryhmätoiminnan järjestämistä maahanmuuttaja-asiakkaille yhteistyössä ODL:n hankkeiden kanssa sekä kahvitukseen osallistumista ODL:n Yhteislaulu-tilaisuuksissa. Keskiviikkona osallistutaan myös liikuntaan yhdessä Startin muiden ryhmien kanssa. Torstaisin järjestetään ODL:n Korttelikohtaamiset, jolloin asiakkaat pääsevät suunnittelemaan ohjatun toiminnan järjestämistä ikääntyville osallistujille sekä halutessaan myös ohjaamaan toimintaa.

Perjantaisin Hoivassa on tarkasteltu terveyteen, liikuntaan, yhteistyötaitoihin sekä työkykyvalmiuksiin liittyviä teemoja Työkykypassi.fi -sivuston materiaalin avulla. Myös tutustumiskäynnit erilaisiin sosiaali- ja terveysalan toimijoihin kuuluvat perjantain ohjelmaan. Perjantaille on syksyllä 2022 tulossa yhteistyö Oulun Palvelusäätiön kanssa, jossa asiakkaat pääsevät tekemään avustavia työtehtäviä vanhusten palvelukotiin.

Hoivapajan toiminnassa työtä tehdään asiakkaiden toiveista ja tarpeista käsin. Asiakas voi itse valita omaan tilanteeseensa sopivimmat työpäivät. Kaikki osallistumisen muodot nähdään arvokkaina ja tärkeinä. Asiakkaiden vahvuuksia ja luontaisia kiinnostuksen kohteita voidaan hänen halutessaan hyödyntää toiminnoissa. Esimerkiksi käsistään kätevä tai sosiaalisesti lahjakas asiakas voi hyödyntää taitojaan ohjatun toiminnan järjestämisessä. Kuntouttavassa työtoiminnassa olleiden asiakkaiden kokemusten mukaan toiminta on antanut heille näkemystä sosiaali- ja terveysalasta, onnistumisen kokemuksia ja kirkastanut ammatinvalintaan liittyviä ajatuksia.

Hoivapajalla tehdään tiivistä yhteistyötä Startin muiden työtoimintapisteiden sekä käynnissä olevien hankkeiden kanssa. Erityisen tiivistä yhteistyö on Sotestartti-hankkeen kanssa. Sotestartti-hanke on työllisyyshanke, joka poluttaa asiakkaita sosiaali- ja terveysalan koulutukseen tai työhön. Asiakkaaksi voivat tulla 15–65-vuotiaat henkilöt, jotka ovat kiinnostuneet alalle kouluttautumisesta tai työllistymisestä. Hankkeen työhönvalmennus voi toimia tukena hoivapajan asiakkaalle hänen siirtyessään kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin joko opiskelemaan tai työelämään.

Hoivapajalla on otettu elokuussa käyttöön Paikko-osaamisen tunnistamisen järjestelmä. Sinne on valittu tutkinnon osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta sekä kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta. Tutkinnon osat ovat osittain samoja, joita opiskellaan myös hoiva-avustajan ja varhaiskasvatuksen avustajan koulutuksissa. Tutkinnon osien mukaisen osaamisen harjoittelu ja näyttäminen mahdollistuu pajalla ja asiakas voi saada osaamisestaan Paikko-todistuksen, jota voi hyödyntää alan opintoihin hakeutumisen yhteydessä.

Yhdessä Sotestartti-hankkeen kanssa kehitetään pajan opinnollistamista. Tämä mahdollistaisi asiakkaalle kokonaisen tutkinnonosan suorittamista jommastakummasta alan perustutkinnosta. Tämä olisi suoraan hyväksilukukelpoinen opinnoissa ja lyhentäisi asiakkaan opiskeluaikaa. Tällainen pehmeä poluttaminen alan opintoihin lisäisi asiakkaan opiskeluvalmiuksia varsinaista tutkinnon suorittamista ajatellen ja pajajakso todella hyödyttäisi asiakasta ja tukisi hienosti tulevaisuuden suunnitelmia.

ODL Startti Hoiva on täyttänyt nyt elokuussa vuoden. Toiminta on saatu hyvin käyntiin ja asiakkaita on talven aikana ollut lähes parikymmentä. Useampi asiakas on päässyt omalla polullaan eteenpäin alan koulutukseen tai työkokeiluun. Toiminnalle on selvästi kysyntää ja tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Yhteistyö ODL:n sisäisten toimintojen sekä ulkopuolisten työpaikkojen kanssa on erityisen tärkeää ja siihen täytyy jatkossakin panostaa. Näin saamme asiakkaille aitoja ja oikeita mahdollisuuksia opetella alan avustavia työtehtäviä sekä ennen kaikkea tilaisuuksia kohdata erilaisia ihmisiä.

Hoivapajalla kuntouttavasta työtoiminnasta saatujen onnistumisten kokemusten ja sosiaalisen vahvistumisen kautta asiakas voi mahdollisesti nähdä itsensä tulevaisuudessa sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. On inhimillisesti ja yhteiskunnallisesti tärkeää, että kaikki, joilla on alalle kiinnostusta, saadaan mukaan. Työelämässä tarvitaan nyt kaikki kädet.

Kirjoittajat
Ina Heikka, koordinaattori
Sari Lapinkangas, ohjaaja
Helena Helin, ohjaaja
ODL Startti