ODL
Siirry ajankohtaisiin

Palvelumuotoilusta apua LikiDigi-hankkeen sivuston kehittämisessä

Tutkimusten mukaan korona-aika on kuormittanut ihmisten hyvinvointia. Jopa useampi kuin joka kolmas kokee hyvinvointia heikentävää kuormitusta elämässään. (Vahtera 2021.)

ILOa hyvinvointiin ja digitaitoihin

Lapin ja LAB- ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ryhmä lähti kehittämään LikiDigi – voimavaroja arkeen -hankkeen verkkosivuston käyttöönottoa. LikiDigi-hanke on osa Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr.:n toimintaa ja tähtää erityisesti koronapandemiasta johtuvien työkykyisyyden ja opiskeluvalmiuksien haasteita kohdanneiden tukemiseen (ODL 2021).

Kehittämistehtävä rajautui 30–64-vuotiaiden ILO-hyvinvointiryhmiin osallistujien digiosallistamiseen. Palvelumuotoilun menetelmin kartoitettiin olemassa olevaa tilannetta. Asiakasymmärryksen kautta konseptoitiin Service Blueprint (kuva 2), jonka avulla työntekijät voivat jatkossa kuvata hankkeen nykytilaa ja suunnitella palvelun kehittämistä. Valmiina työkaluna hanke sai myös sähköisen Forms-kyselyn, jonka säännöllinen toistaminen auttaa hankkeen kehittämistä ja raportointia jatkossa.

Kehittämistehtävän tuloksina syntyi valmis malli sivuston asiakaskokemuksen tutkimiseen ja kehittämisideoiden keräämiseen osallistujilta. Ensimmäinen prototyyppi tiedon keräämisestä auttoi sivuston käyttöönottoa ryhmiin aiemmin osallistuneiden keskuudessa. Service Blueprint –menetelmä auttoi kuvaamaan erikseen asiakkaalle näkyvää osaa palvelusta (näyttämö) ja taustalla – tässä tapauksessa hankkeessa ja toimeksiantajaorganisaatiossa – tehtäviä toimintoja (takahuone).

Palvelumuotoilua sote-alan hankesuunnitteluun

Kun palvelumuotoilua otetaan uutena välineenä käyttöön yrityksessä tai yhteisössä, palvelumuotoilijoiden ensimmäinen tehtävä on motivoida osallistujat uuteen työskentelytapaan. Palvelumuotoilu voi tuntua ei vain uudelta, vaan myös oudolta projektilta kun sen kohtaa ensimmäistä kertaa. (Stickdorn ym. 2018, 365.)

Tulevaisuudessa asiantuntijat pystyvät hyödyntämään kehittämistehtävässä kerättyjä hyviä käytänteitä. Kehittämistehtävän tavoitteena oli saavuttaa ymmärrys hankehenkilökunnan nykyisestä työskentelystä ja palvelumuotoilun tarpeesta sekä selvittää ryhmiin osallistujien kokemuksia valmennussivustosta ja saada heidän äänensä kuuluviin. (Engman, Hankonen & Kontunen 2022.)

Opiskelijaryhmä on saanut vahvan kokemuksen siitä, kuinka palvelumuotoilua hyödynnetään tämän tyyppisen toimeksiannon mukaiseen tehtävän toteuttamiseen. Ryhmä on edistänyt oppimistaan mm. digipalvelujen saavutettavuudesta yhdessä keskustellen ja pohtien. Tällaista pienryhmässä tapahtuvaa työskentelyä voidaan kutsua yhteistoiminnalliseksi oppimiseksi (Johnson, D. & Johnson, R. 1992).

Kirjoittajat: fysioterapeutti, työvalmentaja Riitta Engman, terveydenhoitaja (AMK) Hanna Hankonen ja yhteisöpedagogi (YAMK) Raija Kontunen. Riitta Engman työskentelee LikiDigi-hankkeen projektipäällikkönä. Kirjoittajat ovat suorittaneet Monialainen osaaminen Sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittäminen -erikoistumiskoulutuksen 8/2021–5/2022. Blogiartikkeli pohjautuu erikoistumiskoulutuksessa laadittuun kehittämistehtävään, jonka aiheena oli verkkosivuston käyttöönottoa edistävät tekijät ohjaustyössä LikiDigi-hankkeen osallistujien hyvinvoinnin lisäämiseksi (Engman, Hankonen & Kontunen 2022).

Lähteet:

Engman, R., Hankonen, H. & Kontunen, R. 2022. LigiDigi-hankkeen verkkosivuston käyttöönottoa edistävät tekijät ohjaustyössä LikiDigi-hankkeen osallistujien hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kehittämistehtävän raportti. LAB AMK.

Johnson, D. & Johnson, R. 1992. Yhteistoiminnallinen oppiminen ja koulun kehittäminen. Teoksessa Hämäläinen, K. & Mikkola, A. (toim.) Koulun kehittämisen kansainvälisiä virtauksia. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

ODL. 2021. LikiDigi-hankkeen hankesuunnitelma. Oulun Diakonissalaitoksen säätiö sr. Hakemusnumero 107078. Hankekoodi S22501. Euroopan sosiaalirahasto. Euroopan Unioni.

Sirviö, T. & Ruotsalainen, A-L. 2020 (toim.). Ihmislähtöinen sote. Palvelumuotoilun osaamiskokonaisuus. Opiskelijan käsikirja palvelumuotoiluun. PDF-tiedosto. SotePeda 24/7-hanke. Viitattu 16.1.2022. Saatavissa Digicampuksen suojatulla sivulla.

Stickdorn, M., Hormess, M., Lawrence A. & Schneider, J. 2018. This Is Service Design Doing: Applying Service Design in the Real World: A Practitioner’s Handbook. Sebastopol, California: O’Reilly Media.

Vahtera S., 2021. Tuhat Suomalaista. MIELI Suomen Mielenterveys ry. Viitattu 14.12.2021. Saatavissa https://mieli.fi/uutiset/poikkeusolot-kuormittavat-erityisesti-nuoria-aikuisia-ja-naisia/

Linkit:

Linkki 1. LikiDigi 2022. LikiDigi – voimavaroja arkeen. Oulun Diakonissalaitos. Viitattu 9.5.2022.
Saatavissa https://likidigi.fi/

Linkki 2. ODL 2022. Oulun Diakonissalaitos. Viitattu 9.5.2022.
Saatavissa https://odl.fi/fi/odl_saatio/

Linkki 3. Innokylä 2022. Työkalu: Service Blueprint. Viitattu 9.5.2022.
Saatavissa https://innokyla.fi/fi/tyokalut/service-blueprint

Linkki 4. ILO 2022. ILO-hyvinvointiryhmän esite. Oulun Diakonissalaitos. Viitattu 9.5.2022.
Saatavissa https://likidigi.fi/wp-content/uploads/2022/03/Toukokuu_ILo_ryhma.pdf

Linkki 5. SotePeda 2022. SOTEPEDA 24/7 2018-2020. Viitattu 9.5.2022.
Saatavissa https://sotepeda247.fi/erikoistumiskoulutus/

Linkki 6. SOSTE 2022. Suomen sosiaali ja terveys ry. Viitattu 9.5.2022.
Saatavissa https://www.soste.fi/jarjestoopas/palvelumuotoilu/

Linkki 7. Demos Helsinki 2022. Saavutettavuus Viitattu 9.5.2022.
Saatavissa https://demoshelsinki.fi/fi/julkaisut/saavutettavuus-inklusiivisuus-ja-osallisuus-digitaalinen-inklusiivisuus-ja-yhdenvertaisuus-kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimialan-tavoitteena/

Avainsanat: LikiDigi-hanke, palvelumuotoilu, hanke, asiakaskokemus, saavutettavuus, asiakaslähtöisyys, service blueprint, osallisuus, digiosallisuus