ODL
Siirry ajankohtaisiin

Mun ideoita otetaan huomioon! Asiakkaat mukana kehittämässä palveluita

Asiakasosallisuus mahdollistuu, kun työntekijä panostaa asiakaslähtöiseen, ymmärtävään kohtaamiseen ja dialogiin. Onnistunut yhteiskehittäminen lisää asiakkaan kokemusta omasta pystyvyydestään. Tässä blogissa kuvailemme Yhdistämö-hankeen yhteiskehittämisen työpajojen asiakasosallisuutta.

Yhdistämö-hanke vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osallisuutta sekä toiminta- ja työkykyä Oulussa. Työtä varten kehitetään hyvinvointialustaa, joka kokoaa ja yhdistää kohderyhmän tarvitsemia palveluja ja toimintoja saman verkkosivuston alle. Hyvinvointialustan suunnittelemiseksi olemme järjestäneet mielipidekyselyitä verkossa ja yhteiskehittämisen työpajoja, joissa on ollut mukana sekä nuoria aikuisia että työntekijöitä eri sektoreilta.

Yhteiskehittämisen työpajoissa periaatteena on, että nuoret aikuiset ovat tasa-arvoisia kehittäjäkumppaneita työntekijöiden ja muiden tahojen kanssa. Palvelun käyttäjinä nuorten aikuisten mielipide on erityisen arvokas. Heillä on kokemusta ja tietoa, jota työntekijöillä ei ole.

Tätä blogitekstiä varten haastattelimme kahta yhteiskehittämiseen osallistunutta asiakasta siitä, millaista heistä oli osallistua hyvinvointialustan suunnitteluun.

Yksilöllisten  tarpeiden huomioiminen helpottaa osallisuutta

Nuorilta aikuisilta osallistuminen yhteiskehittämiseen edellyttää rohkeutta ja voimavaroja. Osallistuminen ei ole välttämättä helppoa, sillä asiakas saattaa kokea esimerkiksi jännitystä uusia tilanteita kohtaan tai epävarmuutta omasta pystyvyydestään. Työntekijöiden on tärkeää huomioida nämä seikat sekä ennen työpajoja että niiden aikana, jotta asiakkaiden osallisuus ja kuuleminen mahdollistuu.

Nuorilta aikuisilta osallistuminen yhteiskehittämiseen edellyttää rohkeutta ja voimavaroja.

Työntekijän tulisi antaa asiakkaille riittävästi tietoa siitä, mitä osallistujilta odotetaan ja keitä tilanteessa tulee olemaan läsnä. Riittävä ennakkotieto, työpajasta etukäteen muistuttaminen sekä tarvittaessa ulko-ovelle vastaan tuleminen voivat madaltaa kynnystä tulla mukaan. Lisäksi mahdollisimman konkreettinen kuvaus siitä, kuinka juuri kyseisen asiakkaan osallistuminen on merkittävää, voi innostaa osallistumaan.

“Varmasti niinku se hyvä ennakkotieto —  helpottaa sitä ajatusta, että uskaltaako lähtee paikalle. Että jos ei oo oikein hyvää tietoo, että mihin edes on osallistumassa – niin on tosi helppo puhua itsensä pois. Miks ois motivaatiota lähtee, jos ei tiiä mihin on lähössä.”

Ymmärrettävä viestintä on avainasemassa

Viestinnän tulisi olla kaikille osallistujille ymmärrettävää. Työntekijöiden täytyy aukaista käytettäviä ammattilaistermejä. Ymmärrettävä viestintä ja aito halu kohdata asiakkaat luovat pohjan luottamukselliselle ja turvalliselle ilmapiirille sekä aidolle vuorovaikutukselle.

Ja se oli niin kivaa kans siellä, että jos jollaki oli idea, nii jollaki toisella oli sitten että ”tuota vois vielä parantaa”, että kukaan ei ollut silleen että ’ei me nyt noin voida tehdä’. Että se oli mun mielestä hyvää keskustelua ja saatiin porukalla tehtyä niinku hyviä muutoksia siellä.”

Toimiva dialogi voi myös synnyttää yhdessä tekemisen iloa. Tällöin asiakas uskaltaa pohtia ja tuoda esiin uusia ratkaisuehdotuksia ilman pelkoa tuomitsemisesta.

Osallistuminen antaa kokemusta vaikuttamisesta

Yhteiskehittämisen työpajat ovat antaneet asiakkaille tärkeitä kokemuksia kuulluksi tulemisesta, osallisuudesta ja toimivasta vuorovaikutuksesta. Lisäksi he ovat kuvailleet, kuinka tärkeää on ollut nähdä omien kehittämisehdotusten oikeasti toteutuneen verkkosivustolla.

“Et siitä huomas silleen konkreettisesti, että hei mun ideoita otetaan huomioon ja se näkyy siinä oikeesti, että ne toteutetaan. Ja että siitä on tullu sellanen, tavallaan, että ”jes mä voin vaikuttaa asioihin.”

Asiakkaiden osallisuus rikastuttaa työtä ja tuloksia

Työpajojen tärkeintä antia on ollut nuorten aikuisten esittämät näkökulmat, jotka olisivat saattaneet jäädä työntekijöiltä huomaamatta. Nuoret aikuiset ovat nostaneet esille tärkeitä kehittämisideoita esimerkiksi sivuston luettavuuteen, ymmärrettävyyteen ja käytettävyyteen liittyen. Nuoret aikuiset, jotka ovat hyvinvointialustan keskeistä kohderyhmää, osaavat tarkastella sivustoa aidosti käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Asiakkaiden läsnäolo työpajoissa on tarpeellista, jotta kehittämistyö kohdentuu oikeisiin asioihin.

Asiakkaiden läsnäolo työpajoissa on tarpeellista, jotta kehittämistyö kohdentuu oikeisiin asioihin. Lisäksi mukana olleiden yhteistyökumppaneiden kokemuksen mukaan asiakkaiden osallisuus ja kommentit ovat olleet ratkaisevia työssä. Useiden näkökulmien kuuleminen lisää myös molemminpuolista ymmärrystä.

“Se, että haluaa niinku ideoita tuoda ja haluaa osallistua tommoseen kehitykseen, se niinku, tottakai, sitten jos siihen saa vastakaikua – niin se innostaa mukaan lisää ja alentaa kynnystä mennä muihin.”

Onnistunut yhteiskehittäminen voi parhaimmillaan lisätä asiakkaan osallisuutta ja kokemusta omasta pystyvyydestään. Osallistuneet asiakkaat korostavat sitä, miten tärkeää on ollut huomata, että omista kehittämisideoista innostutaan ja niistä on aidosti hyötyä. Merkityksellisyyden tunne kasvattaa asiakkaiden voimavaroja ja uskoa tulevaan.

Kirjoittajat:

Milla Korkiakoski, asiantuntija, DIAK

Marja Pinolehto, projektikoordinaattori, DIAK

Saana Hautala, projektipäällikkö, ODL

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862413

Kirjoitus on julkaistu alun perin Dialogi-mediassa: https://dialogi.diak.fi/2022/12/07/mun-ideoita-otetaan-huomioon-asiakkaat-mukana-kehittamassa-palveluita/

Yhdistämö

  • Yhdistämö (1.8.2020–30.4.2023) on ESR-rahoitteinen sosiaalisen kuntoutuksen kehittämishanke.
  • Hanketta toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö.
  • Hanke vahvistaa työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten osallisuutta sekä toiminta- ja työkykyä Oulun alueella.
  • Tutustu nuortenoulu.fi:n Löydä oma palvelusi -sivustoon, jonka kehittämisessä Yhdistämö-hankkeen asiakkaat ovat olleet mukana.