ODL
Siirry ajankohtaisiin

LikiDigi-hankkeesta tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin

Jokaisella elämän polku on omanlainen. Joskus polun kulkemiseen voi tarvita kanssakulkijan, joka tukee ja kannustaa astumaan seuraavan askeleen, auttaa tunnistamaan omat olemassa olevat, ehkä piilevät vahvuudet, voimavarat ja taidot. LikiDigi-hanke on toiminnallaan pyrkinyt tukemaan ja tarjoamaan keinoja mielekkään ja hyvinvoivan arjen rakentamiseen.

LikiDigi-hankkeessa kokonaisvaltaista yksilöllistä tukea on tarjottu kasvokkain hankkeen toimipisteessä, jalkautuen osallistujan omaan toimintaympäristöön tai tarvittaessa etänä verkon välityksellä. Tällä on pyritty vastaamaan osallistujien moninaisiin elämäntilanteisiin ja heidän tarpeisiinsa, jotta tuki olisi mahdollisimman saavutettavaa.

Yksilöllinen tuki eri elämäntilanteissa

Pyrkimyksenä on ollut vahvistaa yksilöllisellä, intensiivisellä psykososiaalisella tuella osallistujan keskeisiä elämän taitoja ja voimavaroja. Osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa on tuettu tarjoamalla ryhmätoimintoja, joissa osallistujat ovat saaneet mahdollisuuden vertaistukeen. Hankkeen vapaaehtoiset ovat tarjonneet arjen apua esimerkiksi terveydenhuollon palveluissa, kauppareissuilla tai tarjoten digilaitteiden asennus- ja käyttöapua.

Intensiivinen yksilöllinen tuki omaohjaajan kanssa on tarjonnut osallistujalle rinnalla kulkijan, joka auttaa etenemään kohti omia, yksilöllisesti laadittuja tavoitteita palvelujärjestelmän joskus monimutkaisessakin viidakossa. Yksilöllisestä ohjauksesta osallistujat ovat saaneet tukea muun muassa itsetuntemuksensa, arvojensa, mielen hyvinvoinnin sekä ura- ja opintopolkuihin liittyvissä teemoissa. Olemme myös ohjanneet osallistujia erilaisiin kuntoutuksiin, tukeneet opintopoluille siirtymistä ja työllistymistä sekä luoneet toivoa arjen keskellä. Elämäni portfolio -työkirjan avulla osallistujat ovat voineet pohtia menneisyyttään, tämänhetkistä elämäntilannettaan ja tulevaisuuttaan. Unelmat on tehty saavutettaviksi ja siihen olemme pyrkineet vastaamaan pienin askelin etenevän tavoitepolun avulla.

Digitaalisten taitojen vahvistamista

Yhteiskunnassamme digitalisaatio ja sähköisten palveluiden käyttö on yleistynyt. Osa väestöstämme onkin vailla tarvittavia taitoja toimiakseen digitaalisissa ympäristöissä. LikiDigi-hankkeessa on tarjottu ohjausta digitaitojen vahvistamiseksi ja digisyrjäytymisen ehkäisemiseksi. Matalan kynnyksen ryhmätoimintojen ja tapahtumien tavoitteena oli edistää osallistujien hyvinvointia ja arjessa selviytymistä digitaitoja vahvistamalla. Osallistujat saivat esimerkiksi tukea opintoihin suuntautumiseen, työnhakuun ja työllistymiseen. Lisäksi elintapaohjaus ja erilaiset lajikokeilut hyvinvointiryhmissä antoivat mahdollisuuden oman hyvinvoinnin tarkasteluun esimerkiksi hyvinvointisovelluksia hyödyntäen.

Taito käyttää digitaalisia laitteita ja sovelluksia luo mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan, jolloin se kaventaa muun muassa koronapandemian aikana syntynyttä digikuilua. Digitaidot luovatkin mahdollisuuksia parantaa omaa työmarkkina-asemaa ja edistää yhteiskunnan toimintaan osallistumista. Hankkeen kohderyhmän digitaidot olivat suurimmaksi osaksi hyvät, kuitenkin niiden vahvistamiselle koettiin olevan tarvetta. Pääasiassa opastukset ryhmissä liittyivät erilaisten sovellusten ja ohjelmien käyttöön sekä tietosuojaan ja -turvaan.

Osa hankkeen toiminnoissa mukana olleista on ryhmiin osallistumisen jälkeen hakeutunut muun muassa oppisopimuskoulutukseen tai rohkaistunut etenemään omalla työurallaan.

Hankkeen toiminnot vastanneet tarpeisiin

Hankkeeseen osallistuneiden kokemuksia ja heidän saamaansa hyötyä sekä hankkeen vaikutuksia on mitattu koko toimintakauden ajan. Asiakastyytyväisyyskyselynä on käytetty ODL asiakastyytyväisyyskyselyä, jonka osallistujat ovat täyttäneet yksilö- ja ryhmäohjauksen päättyessä. Lisäksi on tehty kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyitä kaksi kertaa vuodessa erityisesti henkilöille, jotka ovat osallistuneet LikiDigi-hankkeeseen pidemmän ajan. Työterveyslaitoksen työ- ja toimintakyvyn itsearvioinnin mittaria Kykyviisaria on käytetty tavoitteiden ja suunnitelman laatimisen tukena erityisesti yksilöohjaukseen osallistuneiden kanssa. Kykyviisarin seurantakysely on havainnollistanut osallistujille heidän tekemäänsä työtä oman hyvinvoinnin ja elämäntilanteensa edistämiseksi ja minäpystyvyyden todentamiseksi.

Asiakastyytyväisyyskyselyissä saadun palautteen perusteella hankkeen toiminnot ovat vastanneet osallistujien tarpeisiin ja tavoitteisiin. Osallistujien itseluottamus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi ovat parantuneet. Toiminnassa saatu tuki on auttanut suunnittelemaan tulevaisuutta esimerkiksi opintojen ja työllisyyden osalta. Lisäksi osallistujat ovat kokeneet saaneensa tukea yleisesti ja apua elämänhallintaansa. Digi-ryhmiin osallistuneet näkivät ryhmien sisällöt tarpeellisena. Keskiarvo kokonaistyytyväisyyden osalta oli 4,51/5. Kyselyyn vastasi 47 hankkeen osallistujaa.

Kykyviisarin® tuloksista voimme havaita positiivisia muutoksia osallistujien työ- ja toimintakyvyssä. Kykyviisarin® seurantaraportin täyttäneillä osallistujilla arvio työ- toimintakyvystä on parantanut kaikilla eri osa-alueilla (osallisuus, mieli, arki, taidot ja keho).

Hankkeena olemme voineet tarjota tukea ja työkaluja elämän eri osa-alueille osallistujan omien tavoitteiden mukaisesti rinnalla kulkien, tukien ja mahdollistaen.

Faktoja hankkeesta

  • LikiDigi-hanke on tarjonnut kokonaisvaltaisesti ja monipuolisesti tukea ihmiselämän moninaisiin haasteisiin haavoittuvassa asemassa oleville oululaisille huomioiden koronapandemian vaikutukset.
  • LikiDigi-hankkeen toiminta-aika päättyy 31.8.2023.
  • Osallistujan on mahdollista jatkaa oman hyvinvointinsa, itsetuntemuksensa, opinto- ja urapolkujensa suunnittelua käyttäen likidigi.fi-verkkosivustoa, joka jää elämään hankkeen päättymisen jälkeenkin.
  • Verkkosivusto tukee niin osallistujia kuin ohjaus- ja opetushenkilöstöä näiden teemojen äärellä työskentelyssä.